Документи за дарения

На тази страница ще откриете правилата и общите условия за даряване чрез кредитни/дебитни карти, както и договор за дарение.

Общи условия

С правенето на дарение вие се съгласявате с правилата за дарения.

Общи условия за даряване чрез кредитни/дебитни карти от интернет страницата www.club200.bg

Тези „Общи условия” описват правилата за предоставяне на услугата ДАРЯВАНЕ ЧРЕЗ КРЕДИТНА/ДЕБИТНА КАРТА (наричана по-долу УСЛУГАТА) между сдружение с идеална цел Клуб 200, наричана Надарено лице, с адрес гр. София, п.к. 1303, р-н “ Възраждане “ , бул.“ Александьр Стамболийски “ N° 116, ет. 4, ЕИК: 207508373, МОЛ: Юрий Генов, и КАРТОДЪРЖАТЕЛИТЕ, които се наричат по-долу Дарители.

1. Услугата, предоставяна от Надареното лице дава възможност на Дарителите да извършват дарения през кредитна/дебитна карта
1.1. Дарителят избира и вписва сумата до 500 BGN, която желае да дари
1.2. Дарителят извършва дарението в BGN.
1.3. Направеното дарение се използва от Надареното лица само за обявените каузи, а именно за засаждане и отглеждане на дъбови гори в България
1.4. Направено дарение не подлежи на отказ и възстановяване
1.5. Надареното лице не удържа такси и комисионни от направените дарения

2. Надареното лице се задължава да пази тайната на кореспонденцията, както и да не разгласява създадените потребителски имена и пароли или друга предоставена в този сайт лична информация.

3. Описание на начина за извършване на Дарението

Заявката съдържа следните параметри:

  1. избор на сума за дарение;
  2. име на даряващия;
  3. e-mail адрес за осъществяване на обратна връзка;
  4. съгласие с предложените условия на плащане

4. Информация, предоставяна на ДАРИТЕЛЯ след транзакцията (дарението)
4.1. При успешна транзакция се визуализира съобщение, което Ви информира, че транзакцията е успешна
4.2. При неуспешна транзакция се визуализира съобщение, което Ви информира, че транзакцията е неуспешна

5. Документи:
Описаните документи се съхраняват от Надареното лице за период от минимум 1 година с цел доказване на направеното дарение
5.1. Отговор на заявката за оторизация от БОРИКА;
5.2. Документа, удостоверяващ направеното Дарение

6. Права на ДАРИТЕЛЯ
ДАРИТЕЛЯТ има следно право:
6.1. Да получава информация, свързана с предоставяната услуга – отчети за направени дарения, информация за ефекта от направеното дарение и други.

Регистър

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.